Zaměření


 

Advokátní kancelář se zaměřuje na poskytování právních služeb zejména v následujících oblastech:

 

Právo obchodních korporací

Závazkové právo

Nemovité věci

Insolvenční právo

Směnečné a šekové právo

Správní právo

Pracovní právo

Rodinné právo

Dědické právo

 

 

 

Právo obchodních korporací

–       zakládání obchodních korporací a zajištění jejich právní agendy

–       zastupování ve věcech obchodního rejstříku

–       úprava právních poměrů a změn obchodních korporací

–       vztahy mezi obchodními korporacemi, jejich společníky a členy statutárních orgánů

 

Závazkové právo

–       sepisování pojmenovaných, nepojmenovaných i smíšených smluv

–       tvorba a optimalizace obchodní dokumentace

–       vymáhání pohledávek

–       odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení

–       zastupování v soudním a rozhodčím řízení i při mimosoudním jednání

 

Nemovité věci

–       převody nemovitých věcí

–       nájem a podnájem nemovitých věcí

–       vypracování stanov bytových družstev a společenství vlastníků jednotek

–       věcná práva k nemovitým věcem

–       spoluvlastnictví a společné jmění manželů

 

Insolvenční právo

–       insolvenční návrhy

–       přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení

–       spory o pravost, výši a pořadí přihlášených pohledávek a spory o vyloučení věcí z majetkové podstaty

–       uplatňování odpovědnostních nároků vůči statutárním orgánům úpadce (náhrada škody, případně ručení) po skončení insolvenčního řízení

 

Směnečné a šekové právo

–       směnky a šeky – sepisování a právní rozbory

–       směnečné a šekové řízení

–       vymáhání pohledávek ze směnek a šeků

 

Správní právo

–       správní podání a zastupování v řízení před správními orgány

–       živnostenské podnikání a podnikání podle zvláštních předpisů

–       stavební právo

 

Pracovní právo

–       sepisování smluv a dohod dle zákoníku práce a souvisejících právních přepisů

–       ukončení pracovního poměru

–       náhrada škody

–       zastupování v pracovněprávních sporech

 

Rodinné právo

–       zastupování v řízení o rozvod manželství

–       společné jmění manželů a jeho vypořádání

–       úprava poměrů nezletilých

 

Dědické právo

–       poskytování právních porad ohledně pořízení pro případ smrti a související problematiky

–       zastupování v dědickém řízení